Algemene voorwaarden

Dansschool Amara, juni 2023

 1. Aanmelden

Om de lessen te volgen, vul je het inschrijfformulier in. Na ondertekening en inzending van het inschrijfformulier krijg je een ontvangstbevestiging. Ben je jonger dan 18 jaar, laat het inschrijfformulier dan ondertekenen door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar, het is persoonlijk.

Let op!

Wijzigingen van gegevens graag direct doorgeven via info@dansschoolamara.nl.

 

 1. De lessen

Het schema van de lessen voor het lopende jaar is te vinden op de website.

De locatie van de lessen is Eleanor Rooseveltlaan 3 Rokkeveen te Zoetermeer.

Dag en tijdstip van de lessen kunnen per jaar wisselen/wijzigen.

 

Deelnemers worden verzocht om zich bij verhindering tijdig af te melden. Afmelding voor de lessen geeft geen recht op restitutie van de leskosten.

 

 1. Lesuitval

Bij lesuitval als gevolg van ziekte van de docent(e) zal gekeken worden of vervanging mogelijk is of wordt bekeken of de les op een ander moment kan worden ingehaald. Hiervan ontvang je bericht. Als er door overmacht, zoals door Coronamaatregelen, geen les kan en mag worden gegeven, zal u door de eigenaresse geïnformeerd worden over de gevolgen voor de contributiebetaling.

 

 1. Kosten/Betaling

Het maandelijkse lesgeld zal voor aanvang van het nieuwe dansseizoen kenbaar worden gemaakt in de nieuwsbrief en op de website. De contributie bedraagt voor een lesjaar (van september t/m juni) 10 x het maandbedrag. De
betaling van de maandcontributie dient voorafgaand aan de betreffende maand plaats te vinden en uiterlijk op de laatste dag van de voorafgaande maand binnen te zijn. 

Voorbeeld: De betaling voor de maand september 2023 dient uiterlijk op 31 augustus 2023 te zijn voldaan.

Het is mogelijk om je tussentijds (in de loop van het jaar) voor de lessen in te schrijven. Je
betaalt dan de eventueel resterende weken van de betreffende maand en de resterende
maanden van het betreffende seizoen.

Als de contributie niet op tijd wordt betaald ontvangt de deelnemer een betalingsherinnering per e-mail waarbij de deelnemer het contributiegeld binnen de gestelde termijn  dient te voldoen aan Dansschool Amara.

 

Het eenmalig kleedgeld voor voorstellingen is niet in het lesgeld inbegrepen. Hiervoor ontvang je in aanloop naar de voorstelling een betaalverzoek. Het kleedgeld bedrag zal voor aanvang van het nieuwe seizoen op de website worden vermeld.

 

Leerlingen dienen zelf de danskleding en het juiste schoeisel voor dans aan te schaffen.

 • Sport/dans kleding
 • Sokken, dansschoenen of dansvoetjes

 

Tickets voor dansvoorstellingen dienen door familieleden/bekenden van de leerlingen zelf te worden aangeschaft. Indien nodig zit hier een maximumaantal te bestellen kaarten aan verbonden. De prijs van een ticket zal voor de start van de kaartverkoop op de website worden vermeld.

 

 1. Proeflessen

De kosten voor een proefles is te vinden op de website. Proeflessen kunnen worden betaald bij aanvang van de les op locatie of doormiddel van een betaalverzoek. Het inschrijven voor een proefles dient te geschieden via het proefles inschrijfformulier op de website.

 

 1. Betalingsverplichting

Door de online inschrijving voor de lessen verbind je je voor een seizoen. Een seizoen loopt van september tot en met juni. Dat wil zeggen dat je een verbintenis aangaat voor 10 x het maandbedrag. Als je niet aan de betalingsverplichting voldoet, ontvang je een herinnering. Voldoe je na een herinnering niet aan de betalingsverplichting, dan volgt een uitsluiting van de lessen tot de betaling is voldaan.

 

 1. Annulering en opzegging

Door middel van je inschrijving verbind je je voor een dansseizoen (dus 10 maanden). Tussentijds opzeggen in verband met bijzondere omstandigheden, kan alleen in overleg. Opzeggen kan ALLEEN SCHRIFTELIJK worden gedaan via de mail (info@dansschoolamara.nl). Mondelinge opzeggingen worden NIET geaccepteerd.

 

 1. Aansprakelijkheid

Dansschool Amara is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies en/of beschadiging aan eigendom van bezoekers in en rondom de dansschool of tijdens voorstellingen. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van Dansschool Amara door toedoen van een bezoeker vallen onder de aansprakelijkheid van de betreffende bezoeker. Het betreden van de dansschool en het deelnemen aan de lessen en de activiteiten georganiseerd door Dansschool Amara geschiedt geheel voor eigen risico van de leerling/bezoeker. De organisatie, docenten en overige vrijwilligers/medewerkers van Dansschool Amara kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel- en of andere schade, ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de lessen, dan wel andere (buiten)activiteiten van Dansschool Amara.

 

 1. Privacy

Zie onderstaand de AVG-regels, in het inschrijfformulier word je gevraagd akkoord te gaan.

Het akkoord of weigering heeft geen invloed op het volgen van danslessen bij Dansschool

Amara. Dit heeft alleen betrekking op het plaatsen dan wel verspreiden van beeldmateriaal door Dansschool Amara. Uitzondering: dansfilmpjes van de les worden in de groepsapps rondgestuurd om het thuis doornemen van de dansen mogelijk te maken. Je kunt te allen tijde jouw toestemming of weigering wijzigen, dit gaat in vanaf de dag na melding. Wijzigingen meld je door een mail te sturen naar info@dansschoolamara.nl.

 

 1. Wijzigen algemene voorwaarden

Dansschool Amara kan de algemene voorwaarden wijzigen. Deelnemers worden daarvan tijdig op de hoogte gesteld.

 

 1. Huisregels
 2. Het is niet gewenst dat ouders en/of kennissen van deelnemers in de zaal blijven kijken, m.u.v. proeflessen, kijk lessen en open lessen.
 3. Drinken is toegestaan, onder voorwaarde dat er geen lege pakjes of flesjes in de zaal blijven liggen. De deelnemer dient afval in de daarvoor bestemde prullenbakken te deponeren.
 4. Deelnemers en docenten zullen elkaar te allen tijde respecteren. Bij pesten, discriminatie of ander respectloos gedrag, heeft Amara het recht om de deelnemer uit de les te verwijderen en de toegang tot de dansschool te ontzeggen.
 5. Leerlingen dienen zich bij verhindering minimaal 3 uur voor aanvang van de les af te melden.
 6. Vragen over betalingen dienen te worden gesteld per e-mail of aan de eigenaresse.

 

 1. Contact/Info:

Mail: info@dansschoolamara.nl

Telefoonnummer: 06-57954228

Website: www.dansschoolamara.nl

Facebook: Dansstudio Amara

Instagram: @dansschool.amara

AVG